8237095505/8237095506

Lights

Staff Details

Sr.No Std Name DOB DOJ
1 Principal Mrs.Savita H Travis 13-09-1981 06-01-2008
2 Coordinator Mrs.Renuka Darvekar 07-02-1978 06-01-2011
3 Clerical staff Ms.Sapna Mali 30-11-1989 09-06-2016
4 Clerical staff Ms.Vrushali Suresh Mutha 11-05-1978 04-01-2017
5 Play Group Mrs.Tarannum Shaikh 16-08-1979 07-01-2014
6 L-Kg A Mrs.Vaishali Zende 22-11-1978 06-15-2012
7 UKg A Miss.Poonam Daswani 10-10-1981 06-13-2013
8 U-Kg B Mrs.Archana Bhika 14-10-1981 06-11-2015
9 I-A Mrs.Neelima Karmakar 19-11-1986 06-12-2017
10 I B Miss.Jaswinder Gill 23-09-1991 07-01-2015
11 I-C Ms.Gulnaz Khan 13-10-1994 12-17-2016
12 II-A Mrs.Meenakshi Tripathi 04-09-1990 06-27-2016
13 II B Miss.Minaz Shaikh 02-12-1992 11-11-2013
14 II-C Mrs.Shampa Basuri 21-03-1987 03-27-2016
15 III-A Ms.Khushnuma sayyed 16-01-1995 05-25-2015
16 III B Mrs.Deepika Shriram 18-04-1991 04-27-2017
17 III C Mrs.Diana Allwyn Mascarenhas 02-04-1990 06-06-2017
18 IV A Mrs.Anita Singh 28-11-1985 06-01-2017
19 IV B Ms.Navneet kaur Ladhar 21-07-1988 06-01-2017
20 IV C Ms.Priya Sharma 01-09-1993 05-25-2017
21 V A Mrs.Ujwala Alhat 02-09-1975 05-25-2015
22 V B Mr.Shyamsundar Khangane 01-06-1985 05-26-2014
23 V C Mrs.Deepmala Dmello 10/10/1982 04-05-2017
24 VI A Ms.Bhavana Ajwani 25-03-1995 04-15-2017
25 VI B Mrs.Rupa Roy 05-02-1972 06-01-2015
26 VI C Mrs.Priyanka Gorpode 11-02-1995 04-01-2017
27 VII A Mrs.Harleem Wazir 14-01-1992 14-04-2017
28 VII B Ms.Jeena John 21-01-1991 05-16-2016
29 VII C Ms.Neha Masani 22-06-1991 07-14-2015
30 VIII A Ms.Mable Lobo 02-09-1991 06-10-2015
31 VIII B Mrs.Saba Muzammil Inamdar 30-10-1991 06-12-2017
32 IX A Ms.Shamim Shaikh 02-01-1974 01-08-2016
33 IX B Mrs.Teksara Dhungana 30-11-1980 06-03-2014
34 X A Mrs.Shweta Khan 24-09-1986 04-03-2017
35 Skating Mr.Jeevak Bhosale 18-17-1988 05-26-2010
36 Drawing Ms.Kanchan Janardan Amole 12-12-1981 06-12-2017
37 Karate Mr.Hiralal Lashkare 09-4-1990 06-06-2016
38 Singing Mrs.Ankita Tambe 03-09-1980 01-07-2016
39 Singing Mr.Rajiv Tambe 07-02-1973 01-07-2016
40 Riffle Shooting Mr.Bidhan 02/10/1987 02-07-2016
41 Librarian Mrs.Rohini Wagh 20-03-1988 04-11-2017
42 German Mrs.Prajakta Deshmukh 01-03-1989 04-01-2017
43 Computer Mrs.Satyaseela Yagnamurthy 09-01-1977 06-06-2016
44 PT Mr.Balkrishna Hande 14-04-1992 08-01-2014
45 Hindi Ms.Pinky Yadav 14-08-1990 06-01-2017
46 Marathi Mrs.Pallavi Gaikwad 21-08-1987 24-04-2017
47 German Ms.Sherya Pathak 13-11-1994 04-01-2017
48 Ms.Sujata Phunde 30-05-1995 06-04-2017
49 Counsellor Mrs.Krithika Anant Padmanathan 01-12-1987 06-01-2017